Strona główna
 Informacje
 Proces beatyfikacji
  Postulatura
  Trybunal
 Słudzy Boży
  Biskup Antoni Malecki
  o. Fabian Abrantowicz, MIC
  m. Katarzyna Abrikosowa, OPL
  o. Epifanij Akułow
  ks. Konstanty Budkiewicz
  ks. Franciszek Budrys
  o. Potapij Emeljanow
  s. Róża Serca Maryi
  Kamila Kruszelnicka
  o. Janis Mendriks, MIC
  ks. Jan Trojgo
  ks. Paweł Chomicz
  o. Andrzej Cikoto, MIC
  ks. Antoni Czerwiński
  o. S. Szulmiński, SAC
 Archiwum
  abp. E. Profitlich, SJ
 Biblioteka
 Kontakty

O. Stanisław Szulmiński, SAC


о. Станислав Шульминский

Stanisław Szulmiński urodził sie w 1894 roku w Odessie. Rozpoczął naukę w Seminarium Duchownym w Żytomierzu, w 1923 roku ukończył Seminarium Duchowne w Łucku, znajduj ą cym si ę wtedy w Polsce. W 1928 roku wstąpił do zgromadzenia pallotynów. Zosta ł profesorem teologii w Łuckim Seminarium Duchownym i w seminarium pallotynów w Ożarowie pod Warszawa. Kilka razy zwracał się do Papieża i do kierownictwa swojej kongregacji o pozwolenie na pracę duszpasterską w ZSRR. Chcąc dobrze przygotować się do pracy wśród potrzebujacych, jednocześnie uczył się, by zostać felczerem. Znajdował się w Nowogródku, gdy miasto zostało zajęte przez Armie Czerwoną. W 1939 roku na podstawie fałszywego oskarżenia został aresztowany . W 1940 roku został skazany na 5 lat łagrów w mieście Uchta. W 1941 roku został ułaskawiony, ale został w łagrze, by ć może dobrowolnie, w celu pasterskiego służenia. Zmarł w łagrze 27 listopada 1941 roku.

O. Stanislaw niejednokrotnie prosił o pozwolenie służenia na terytoriach, gdzie Kościół był narażony na prześladowania, był gotów na męczeństwo. W obozie spełniał kapłańskie obowiązki, pomagał innym więźniom, dzielił się ostatnim kawałkiem chleba z głodnymi.

W zgromadzeniu pallotynów istnieje przekonanie o świętości i męczeństwie o. Stanisława Szumińskiego. W jezyku polskim były opublikowane artykuły o nim.


Fotografie

Artykuł I (ks. Henryk Kietliński SAC)

Artykuł II (ks. Henryk Kietliński SAC)

Artykuł III (Ks. Roman Dzwonkowski SAC)


Linki przydatne

Roman Forycki SAC, Apostoł ekumenizmu

http://www.recogito.l.pl/recogito_ap/obserwatorium3.htm© Postulator Causae Beat. seu Declarationis Martyrii S. D. Antonii Malecki et Soc.