Strona główna
 Informacje
 Proces beatyfikacji
  Postulatura
  Trybunal
 Słudzy Boży
  Biskup Antoni Malecki
  o. Fabian Abrantowicz, MIC
  m. Katarzyna Abrikosowa, OPL
  o. Epifanij Akułow
  ks. Konstanty Budkiewicz
  ks. Franciszek Budrys
  o. Potapij Emeljanow
  s. Róża Serca Maryi
  Kamila Kruszelnicka
  o. Janis Mendriks, MIC
  ks. Jan Trojgo
  ks. Paweł Chomicz
  o. Andrzej Cikoto, MIC
  ks. Antoni Czerwiński
  o. S. Szulmiński, SAC
 Archiwum
  abp. E. Profitlich, SJ
 Biblioteka
 Kontakty

Kandidati dla beatyfikacji


O. Fabian Abrantowicz, MIC

Fabian Abrantowicz urodził się 14 września 1884 w Nowogródku. Studiował w seminarium duchownym i Akademii Duchownej w Petersburgu, następnie w Louven w Belgii. Studia zakończył doktoratem z filozofii. Wyświęcony na kapłana w 1908 r. Pracował na kilku parafiach. Był profesorem Akademii Duchownej w Petersburgu, a po odtworzeniu diecezji mińskiej, został rektorem seminarium w Mińsku na Białorusi. Jest autorem kilku książek. W 1926 r. wstąpił do zakonu marianów. Od listopada 1928 był administratorem apostolskim dla katolików obrządku bizantyńskiego w Harbinie (Mandżuria). Opiekował się kilkoma szkołami. W 1939 r. Odbył podróż do Rzymu i do Polski. Został wtedy aresztowany przez władze sowieckie przy przekroczeniu powstałej po zajęciu Polski przez Niemcy i ZSRR niemiecko-sowieckiej granicy. Przebywał w więzieniu w Moskwie. Zmarł tam 2 czerwca 1946 r. Opinia jego świętości trwa wśród wiernych w Białorusi i w innych krajach.  >>>>>
Matka Katarzyna Abrikosowa, OPL

Anna Iwanowna Abrikosowa urodziła się 23 grudnia 1882 r w Moskwie w rodzinie kupieckiej.W 1903 r ukończyła Garton colledge uniwersytetu Cambridge, wróciła do Rosji i wyszła zamłż za Władimira Władimirowicza Abrikosowa. 20 grudnia 1908 roku w Paryżu przyjęła katolicyzm. W 1913 roku została przyjęta do nowicjatu Trzeciego Zakonu Św. Dominika.   >>>>>

 O. Epifanij Akułow

Igor Aleksandrowicz Akułow urodził się we wsi Nowo–Nikitskoje w Twerskiej guberni, w prawosławnej chłopskiej rodzinie. W 1918 roku ukończył szkołę realną. Od 1920 roku w nowicjacie w Aleksandro Newskiej Ławrze. Uczył się też w Piotrogradzkim Teologicznym instytucie. 2 listopada 1921 roku złożył śluby przyj mując imię Epifanij. Pod wpływem znajomości z błogosławionym Leonidem Fiodorowem przyłączył się do Kościoła katolickiego...  >>>>>

 


 


ks. Konstanty Budkiewicz

Konstanty Romuald Julianowicz Budkiewicz urodził się 19 czerwca 1867 r. w Zubrach w D źwińskiej g uberni. Ukończył Sankt–Peterburs kie Seminarium Duchowne i Duchowną Akademię. W 1893 r. Przyjął święcenia kapłańskie. Uzyskał stopień magistra teologii. Był wikariuszem i katechetą w parafii Św. Trójcy w Pskowie, od 1896 r. zosta ł katechetą męskiego i żeńskiego gimnazjum w Witebsku. Od 1903 r. służył w parafii św. Ka tarzyny w Sankt– Petersburgu, w 1905 r. został jej proboszczem...    >>> >>


ks. Franciszek Budrys

Franciszek s.Ignacego Budrys urodził się 14 października 1882 roku. Ukończył Seminarium Duchowne w Sankt –Petersburgu i w roku 1907 przyjął święcenia kapłańskie. Od 1907 roku był rektorem kościoła i katechetą w Tomsku, od 1924 roku – administratorem parafii w Tobolsku i kapelanem w Tumeni...    >>>>>


                  o.Potapij Emeljanow

Piotr Andriejewicz Emeljanow urodził się w 1884 roku w Ufimskiej guberni w chłopskiej staroobrz ędowej rodzinie, później przyjąwszej prawosławie. W młodości został przyjęty do monastyru, gdzie otrzymał imię Potapij. Święcenia kapłańskie przyjął w 1911 r. Od marca 1917 r. był proboszczem we wsi Niżniaja Bogdanowka pod Ługańskiem na Ukrainie. W 1918 r. razem ze swoją parafią prz yłączył się do Kościoła katolickiego...     >>> >>

 s. Róża Serca Maryi (Jentkiewicz), OPL

Halina Fadiejewna Jentkiewicz urodziła się w 1896 r. w Witebskiej guberni, w polskiej rodzinie. Ukończyła wyższe żeńskie kursy . Wst ąpiła do zgromadzenia sióstr trzeciego zakonu Św. Dominika, którym kierowała matka Katarzyna Abrikosowa. W zakonie przyjęła imię siostry Róży Serca Maryi...   >>>>>                   Kamila Nikolajewna Kruszelnicka

Kamila Nikolajewna Kruszelnicka urodziła się w 1892 roku w Baranowiczach. Ukończyła gimnazjum i uczyła się w uniwersytecie w Moskwie. Mieszkając w Moskwie utrzymywała kontakty z przełożoną zgromadzenia tercjarek Św. Dominika , matką Katarzyną Abrikosową...      >>>>>


Biskup Antoni Malecki

Antoni Josifowicz Malecki urodził się w Sankt–Petersburgu 17 kwietnia 1861 roku. Ukończył Petersburskie Seminarium Duchowne. Święcenia kapłańskie przyjął w 1884 roku. W 1896 roku zorganizował przytułek dla chłopców i pierwsze polskie gimnazjum. Został aresztowany w marcu 1923 roku i skazany na 3 lata pozbawienia wolności. W styczniu 1926 roku wrócił do Leningradu...    >>>>>
o. Janis Mendriks, MIC

Janis Mendriks urodził się na Łotwie, w pobliżu Agłony 21 czerwca 1907 r. Wstąpił do zgromadzenia ojców marianów w 1926 r. Śluby wieczyste złożył 6 czerwca 1933 r. Uczył się w gimnazjum katolickim w Agłonie, potem studiował w seminarium duchownym. Wyświęcony na kapłana w 1938 r., prowadził działalność duszpasterską w kilku parafiach. W 1942 r., będąc na parafii w miejscowości Ostrońsk, nie zgodził się na katolicki pogrzeb niemieckiego policjanta, znanego z grzesznego życia, który umarł bez skruchy. Kapłan został skazany na śmierć i uwięziony do końca wojny. Po przyłączeniu Łotwy do ZSRR powrócił do dzałalności kapłańskiej. W 1950 r. został aresztowany i skazany na 10 lat łagru. Wysłany do Workuty, gdzie pracował w kopalni węgla kamiennego. W obozie błogosławił związki małżeńskie katolików, tajnie odprawiał Mszę św. i rozdzielał Komunię św., którą zawsze nosił ze sobą. Po śmierci Stalina, więźniowie, mając nadzieję, że będą zwolnieni, odmówili wyjścia do pracy. Władze postanowiły zmusić ich do posłuszeństwa, grożąc rozsrzelaniem. Ojciec Mendriks pozostał ze strajkującymi, aby ich przygotować na śmierć, wiedząc, że i on może zginąć. Znalazł się wśród rozstrzelanych 1 sierpnia 1953 r. W zgromadzeniu marianów trwa opinia, że o. Mendriks zginął jako męczennik.   >>>>> 

ks. Jan Trojgo

Jan Janowicz Trojgo urodził się 12.12.1881 roku we wsi Progalino w Grodzieńskiej guberni w rodzinie chłopskiej. Ukończył Seminarium Duchowne i Duchowną Akademię w Sankt – Petersburgu, uzyskując stopień magistra teologii. Święcenia kapłańskie przyjął w 1906 roku. Służył w Mohyl owie, następnie był profesorem Seminarium Duchownego w Sankt–Petersburgu...    >>>>>ks. Paweł Chomicz

Paweł Siemionowicz Chomicz urodził się 17 października 1893 r. w Wołkowysku, w ówczesnej Grodzieńskiej guberni. Ukończył Seminarium Duchowne i uczył się w Duchownej Akademii w Sankt-Petersburgu. Święcenia kapłańskie przyjął w 1916 r. Służył w parafiach Piotrogradu i w obwodzie. Od roku 1920 był proboszczem w Pskowie, od 1923 proboszczem parafii Św. Kazimierza w Leningradzie...    >>> >> 

o. Andrzej Cikoto, MIC

Andrzej Cikoto urodził się 5 grudnia 1891 r. Studia w seminarium i Akademii Duchownej zakończył z tytułem kandydata teologii. Na kapłana został wyświęcony w 1914 r. Pracował w parafii i wykładał w seminarium duchownym. W 1920 w. Wstąpił do zakonu marianów. W 1933 r. Został generałem zakonu. W 1939 r. Został administratorem apostolskim dla katolików wschodniego obrządku w Harbinie (Mandżuria). W 1948 został przez władze chińskie aresztowany i wydany do ZSRR. Skazany na 25 lat lagru. Zmarł w łagrze pod Tajszetem 13 lutego 1952 r. Wśród wiernych i w zakonie marianów trwa opinia jego świętości.    >>>>>

  

ks. Antoni Czerwiński

Antoni s. Karola Czerwiński urodził się 8 października 1881 roku w Biłgoraju w ówczesnej Lubelskiej guberni. W dzieciństwie wraz z rodzicami przeniósł się na Krym. Ukończył niższe seminarium i Seminarium Duchowne w Saratowie, Akademię Duchowną w Sankt– Petersburgu ze stopniem magistra teologii. Święcenia kapłańskie przyjął 2 kwietnia 1905 roku...   >>> >>
O. Stanisław Szulmiński, SAC

Stanisław Szulmiński urodził sie w 1894 roku w Odessie. Rozpoczął naukę w Seminarium Duchownym w Żytomierzu, w 1923 roku ukończył Seminarium Duchowne w Łucku, znajduj ą cym si ę wtedy w Polsce. W 1928 roku wstąpił do zgromadzenia pallotynów. Zosta ł profesorem teologii w Łuckim Seminarium Duchownym i w seminarium pallotynów w Ożarowie pod Warszawa...   >>>>>

 

 March 30th, 2002© Postulator Causae Beat. seu Declarationis Martyrii S. D. Antonii Malecki et Soc.